Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden

 1. Onderwerp van de Deelnamevoorwaarden en de Organisator
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en eventuele noodzakelijke overdracht van rechten. De beschrijving en de procedure van de respectievelijke wedstrijd wordt uitgevoerd in het kader van de respectievelijke wedstrijdactie op de aangegeven Facebookpagina.
  2. De wedstrijd wordt georganiseerd door Bioblo Spielwaren GmbH, Kaplanstraße 10, A-3430 Tulln an der Donau.
  3. Deelname aan de betreffende wedstrijd houdt in dat deze voorwaarden worden geaccepteerd.
  4. De wedstrijd is niet verbonden met Facebook en wordt niet gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

 2. Deelname
  1. Voor deelname aan de wedstrijd komen alle personen in aanmerking die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in Oostenrijk woonachtig zijn. Uitgesloten zijn medewerkers van de loterij-organisator en personen die in opdracht van de organisator werken. Deelname met valse identiteiten of met identiteiten van derden is niet toegestaan.
  2. In aanmerking komende deelnemers kunnen deelnemen aan de wedstrijd door te linken naar de Facebook-pagina van de wedstrijdorganisator en commentaar te geven op de inzending.
  3. Deelname is mogelijk tot de datum vermeld in de posting.

 3. Winst en winstmelding
  1. Onder alle in aanmerking komende deelnemers wordt de gespecificeerde prijs door middel van een loting onder uitsluiting van het publiek getrokken.
  2. De winnaars worden binnen een week na de sluitingsdatum onder alle in aanmerking komende deelnemers bepaald. De winnaars worden via FacebookMessenger op de hoogte gebracht en verzocht een e-mail te sturen naar een daar opgegeven e-mailadres, waarin de persoonlijke gegevens volledig en naar waarheid worden doorgegeven. Deze informatie wordt gebruikt om de prijs op te sturen.
  3. Als wij niet binnen de gestelde termijn een e-mail ontvangen van een winnaar met de persoonlijke gegevens (naam en adres) van de winnaar, vervalt de aanspraak op de prijs. In dit geval hebben we het recht om een vervangende loting uit te voeren.
  4. Er is slechts één prijs per deelnemer mogelijk.
  5. De prijs is niet overdraagbaar, noch kan de prijs worden geruild of uitbetaald in contanten.
  6. Indien zich omstandigheden voordoen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, accepteert de betreffende winnaar een passende vervangende prijs. Dergelijke omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zijn met name die waarvoor de sponsors van de prijzen verantwoordelijk zijn.

 4. Verlening van gebruiksrechten
  1. De deelnemer verleent de organisator van de loterij een overdraagbaar recht van verwerking, gebruik en exploitatie (met name voor reclamedoeleinden) van alle door hem gecreëerde inhoud (teksten, foto's, video's, ...) die hij op Facebook plaatst voor deelname aan de loterij, onbeperkt in tijd en plaats. Dit omvat alle aan de Auteurswet bekende gebruiks- en exploitatierechten, inclusief naburige rechten, alsmede het recht om vorderingen uit hoofde van de Auteurswet in rechte geldend te maken. De
   wedstrijdorganisator heeft in het bijzonder het recht om de foto's in te korten, te wijzigen, te verwijderen, te archiveren, op te slaan en technisch aan te passen. De deelnemer doet afstand van zijn of haar recht om als auteur genoemd te worden.
  2. Door de prijs te accepteren, gaat de winnaar ermee akkoord dat we zijn of haar naam mogen gebruiken voor reclamedoeleinden.

 5. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
  1. Indien de deelnemer foto's uploadt voor de uitvoering van de wedstrijd, garandeert de deelnemer dat hij/zij geen inhoud zal toesturen waarvan de levering, publicatie of het gebruik in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden.
  2. De deelnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden van welke aard dan ook die voortvloeien uit de onrechtmatigheid van de door de deelnemer gebruikte foto's. De vrijwaringsverplichting omvat ook de verplichting om de organisator volledig te vrijwaren van juridische verdedigingskosten (bijv. gerechts- en advocaatkosten).
  3. Door deel te nemen aan de wedstrijd ontslaat de deelnemer Facebook van elke aansprakelijkheid.

 6. Uitsluiting
  1. Een overtreding van deze deelnamevoorwaarden geeft ons het recht om de betreffende deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit geldt met name als de deelnemer onjuiste informatie verstrekt of als de gebruikte foto's of andere inhoud (bijv. opmerkingen) in strijd zijn met het geldende recht of de rechten van derden. Hetzelfde geldt voor opmerkingen die kunnen worden beschouwd als verheerlijking van geweld, als aanstootgevend, intimiderend of vernederend, of die anderszins in strijd zijn met het maatschappelijk fatsoen.
  2. Als de uitgesloten deelnemer een winnaar is die al is getrokken, kan de prijs later worden ingetrokken.
  3. Commentaren die in strijd zijn met de richtlijnen van Facebook, het auteursrecht en de Oostenrijkse wetgeving zullen onmiddellijk worden verwijderd.


 7. Wij behouden ons het recht voor om de loterij op elk moment geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen, ook zonder inachtneming van termijnen, of om het verloop ervan te wijzigen, indien het niet mogelijk is om een goede uitvoering van de loterij te garanderen om technische (bijv. computervirus, manipulatie van of fouten in software/hardware) of wettelijke redenen (bijv. verbod door Facebook).


 8. Beperking van de aansprakelijkheid De organisator van de loterij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten, vertragingen of onderbrekingen in de gegevensoverdracht, storingen van technische apparatuur of diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens en virussen. Na de overhandiging van de prijs aanvaardt de organisator van de loterij geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook. Elke aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van lichte nalatigheid is uitgesloten. Bovendien is de organisator van de loterij alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid.

 9. Gegevensbescherming
  Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de organisator van de loterij, Bioblo Spielwaren GmbH, Kaplanstraße 10, A-3430 Tulln an der Donau, e-mail office@bioblo.com, als de organisator de gegevens zelf verwerkt. Wij zullen de persoonsgegevens van de deelnemer en zijn of haar andere persoonlijke gegevens alleen gebruiken in het kader van de wettelijke bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. Wij zullen de informatie alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de wedstrijd of als de deelnemer zijn toestemming heeft gegeven. Dit omvat ook het gebruik om de verleende gebruiksrechten uit te oefenen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de wedstrijd en vervolgens verwijderd.

  De deelnemer kan te allen tijde informatie opvragen bij de wedstrijdorganisator over de gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen.

  De deelnemers aan de wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens, namelijk naam, adres en e-mailadres voor deelname aan de wedstrijd en om de winnaar te informeren over hun succes, door de wedstrijdorganisator worden verwerkt en dat de naam en het adres van de winnaar worden doorgestuurd naar Österreichische Post AG met het oog op de verzending van de prijs. Deze toestemming kan te allen tijde door de wedstrijdorganisator worden ingetrokken.

  De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de wedstrijd door de deelnemer is art. 6 lid 1 lit. een DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

  De gegevens zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling. De gegevens van de gebruiker worden dus opgeslagen zolang de wedstrijd actief is.

  Wij willen u ook wijzen op de volgende rechten die u op grond van de DSGVO heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:
  - Recht op informatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met artikel 15 DSGVO.
  - Recht op correctie krachtens artikel 16 DSGVO
  - Recht op verwijdering krachtens artikel 17 DSGVO
  - Recht op beperking van de verwerking krachtens artikel 18 DSGVO
  - Recht op overdracht van gegevens krachtens artikel 20 DSGVO
  - Recht om bezwaar te maken tegen verwerking krachtens artikel 21 DSGVO

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO. In dit verband verwijzen wij u ook naar de homepage van de gegevensbeschermingsautoriteit die toegankelijk is via de link http://www.dsb.gv.at.

 10. Slotbepalingen
  Indien de deelnemingsvoorwaarden ongeldige bepalingen bevatten, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.
  Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Een contante betaling van de prijs is uitdrukkelijk uitgesloten. Een overdracht van de prijs is niet mogelijk. Op deze deelnemingsvoorwaarden is Oostenrijks recht van toepassing.